ورود

ثبت نام
  • مرور اجمالی
  • جستجو
  • بالا

Popover Template for SEBLOD 1.0.2
(0 رای)

The Popover template enables you to easily display content in a popup near any HTML element on your page. The template itself contains 5 positions where you can add fields in order to configure your popups. 

نمایش ها 1,065 دانلودها 2
نسخه: 1.0.2 ايجاد شده
سيستم Joomla 3 به روز رسانی در 1397-06-16
وب سايت JED توسعه دهنده Octopoos
مجوز GNU/GPL قیمت اصلی افزونه در سایت آن 10 € EUR

Fields:

Heading - the fields' contents in this position will show in the heading part of the popup

Body - the fields' contents in this position will show in the body of the popup

Selector - this is where you put the html selector that should be used for the popover. For example "#div-id" will load a popover near the HTML element with the ID "div-id", ".div-class" will load a popover near the HTML element with a class "div-class". 

Placement - There are 5 permitted values for a field in this position: auto, top, bottom, left or right. We suggest making a Simple Select field and assigning it to this position to ensure these values are the only values that can be entered.

Trigger - There are 3 permitted values for the trigger of the popover: click, focus or hover. Similar to the placement position, we suggest adding these values to a Simple Select field and assigning it here.

Display:

Displaying your popover content is done through the placement of a SEBLOD List module of your Popover List & Search type on the pages you want the popovers to display on. Without this module on the page, your popups will not display.

فقط کاربران عضو سایت پس از ورود به سایت قادر به دانلود این فایل می باشند.
Joomla 3
Popover Template for SEBLOD 1.0.2
1398 © کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به جوملاشیر می باشد.
مجموع افزونه ها و قالب های موجود در سایت 4,397 فایل در 344 گروه بندی می باشد. این فایل ها تاکنون 59,958 بار دانلود شده اند.

ما 378 مهمان و 6 عضو آنلاین داریم

کاربران
32908